Spiritualitu chápem ako slobodné a vedomé tvorenie si vzťahu s rovinou ducha. Som presvedčený o tom, že každý človek v hĺbke svojej duše potrebuje mať vzťah k duchovnej rovine života.

Deti ho majú ešte spontánne a nepotrebujú sa tejto stránke venovať vedome. Dospelý človek, a s pribúdajúcim vekom stále viac, si potrebuje hľadať vedomý vzťah k duchu, aby sa ďalej vyvíjal k múdrosti, zrelosti a schopnosti lásky. Ak tak nerobí, upadá stále viac do kompenzácií ktoré ho robia neslobodným.

ZMYSEL

Každý vonkajší jav, každá udalosť, má svoj vnútorný zmysel. Človek je obdarený schopnosťou, tento zmysel objavovať. Súčasne život každého človeka napĺňa určitý zmysel či poslanie. Toto je potrebné do istej miery objavovať a do istej miery aj aktívne vymyslieť. A najmä neúnavne realizovať. Ak sa to darí, človek cíti tiché vnútorné uspokojenie, že stojí “na správnom mieste”. Naplnenie potreby zmysluplnosti má veľký vplyv aj na duševné zdravie, ako to vyskúmal Viktor Frankl.

Viktor E. Frankl, Hľadanie zmyslu života

POZNANIE

Poznávanie tajomstiev a zákonitostí života a ich uplatňovanie v praxi. Kladenie si hlbších otázok o živote, skúmanie a objavovanie vnútorných procesov, ktoré ležia za vonkajšími, viditeľnými prejavmi života.

VIAC

K tejto rovine patrí aj poznanie o živote duše a ducha pred narodením a po smrti, ktorú východné náuky nazývajú reinkarnáciou. V západných náboženských učeniach bolo toto poznanie ľuďom cielene skryté. Opät ho priniesol na svetlo Rudolf Steiner, zakladateľ waldorfskej pedagogiky a antropozofickej medicíny.

PRAVDA

Nielen myšlienkové poznanie skutočnosti, ale bytostné poznávanie vyšších právd o človeku a živote, ktoré človeku dáva vyššie city a tiež chuť a silu žiť podľa vyšších hodnôt.

MORÁLNOSŤ

Prameniaca nie z tradícií a vonkajších pravidiel, ale z uskutočňovania vyšších hodnôt, pre ktoré sa človek slobodne rozhodne a vstúpi s nimi do zodpovedného vzťahu. Ako hovorí Ježiš Kristus v Evanjeliách: “Neprišiel som zákon zrušiť, ale naplniť.”

Teda priniesť novú morálnosť, ktorá nespočíva v podriadení sa trádíciám, pravidlám a vonkajším svetským či náboženským autoritám, ale vo vnútornom poznaní a dozrení duše k autentickej mravnosti prameniacej zo vzťahu k bohu (duchu), k ľuďom a svetu.

LÁSKA

Nie romantický cit zaľúbenosti, ale zrelosť charakteru človeka, ktorá mu umožňuje poznávať svojich blížnych, vytvárať si s nimi slobodné vzťahy a podporovať ich rast a rozvoj. Teda aktívna schopnosť človeka v tom duchu, ako ju chápe a popisuje Erich Fromm v knihe Umenie milovať.

SLOBODA

Nie v zmysle nezáväznosti, ale v zmysle jogového pojmu mokša, ktorý znamená asi toľko, ako rozpustenie všetkých väzieb.

Rudolf Steiner píše v knihe Filozofia slobody, že slobodný nie je ten človek, ktorý robí to, čo sa mu zachce, ale ten, kto dokáže ovládať svoje potreby a chcenia a vytvárať si nové na základe vlastného rozhodnutia.

ĽUDSKÉ JA

Vnútorná vedúca zložka bytosti človeka, na Východe nazývaná pojmom átman a na Západe aj self alebo bytostné ja. Heinz Grill o tejto vedúcej inštancii človeka píše nasledovné: “Ako je spomenuté v úvodných kapitolách, že svetlo nesie v sebe centrum ohňa, tak má aj tento oheň v sebe veľmi intenzívne centrum. Toto môže byť označené ako sila lásky, alebo tvorivá schopnosť, schopnosť ktorá sa suverénne podieľa na všetkých procesoch zrodu a premeny. Premena si vyžaduje procesy nového založenia a zrodenia… Oheň ale zároveň tvorí ja – ducha človeka. Toto ja má za úlohu zasahovať do života tak, že usporiadava, ukazuje cestu, premieňa a buduje.” (Heinz Grill: Srdce, spirituálne – sociálny proces)

VZŤAH K VYŠŠÍM SILÁM

Niekto to nazýva aj k bohu. V tomto zmysle pokladám všetky spirituálne prúdy za rovnocenné, či už kresťanstvo, jogu, buddhizmus, judaizmus, islám… Podstatné je, aby išlo o živý vnútorný vzťah, nie o vonkajšie formálne hlásenie sa k určitému náboženstvu

VZŤAH K DUCHOVNÉMU UČITEĽOVI

Táto téma bude dnešnému človeku možno znieť zvláštne. Faktom ale je, že vzťah k vyšším silám a aj poznanie o hlbších tajomstvách života môžeme od istej miery získať len skrz ľudí, ktorí ho sami získali a dokážu ho ďalej vyučovať.

VIAC

Môže ísť o žijúceho duchovného učiteľa, alebo aj o učiteľa, ktorý už je po smrti a ktorý napísal spirituálne texty, ktorým sa venujeme. Či už čítame Bibliu, Bhagavad Gítu, Korán alebo buddhistickú knihu mŕtvych, vždy tým vstupujeme do vzťahu s dušou autora daného textu a vytvárame si tým k nemu vnútorný, tichý vzťah. Zároveň v dejinách ľudstva vždy pôsobili duchovní učitelia ako Ježiš Kristus, Buddha, Lao C, Platón, Zarathustra, Egyptskí kňazi, atď. V nedávnejšej dobe môžeme hovoriť o kresťanských svätcoch na Západe (Sv. František, Terézia z Avily,…) a o jogových učiteľoch, tzv. “guru” v Indii (Šivananda, Šri Aurobindo,…). Výrazný duchovný učiteľ začiatku 20. storočia bol na Západe Rudolf Steiner. Vo vzťahu s duchovným učiteľom človek rozvíja svoje poznanie, zušľachťuje citový život a prehlbuje svoju vnútornú morálnosť.

V oblasti spirituality som schopný byť flexibilný a sprevádzať vás v pestovaní vzťahu k tomu zdroju, náboženstvu či učiteľovi, ktorého ste si zvolili. Kresťanov rád podporím v ich vzťahu ku kresťanstvu, jogínov k joge, buddhistov k buddhizmu a antropozofov k antropozofii.

HEINZ GRILL

Pre mňa je takýmto duchovným učiteľom Heinz Grill. Je to súčasný mysliteľ a človek, ktorý realizuje svoju víziu slobodného a celostne rozvinutého človeka v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Vytvoril vo svojom diele syntézu východného učenia jogy a západného vnútorného kresťanstva, rozvinutého v Antropozofii Rudolfa Steinera. Spiritualitu chápe ako inšpiráciu do praxe života (inšpiratívny článok k tejto téme nájdeš tu). Venuje sa oblastiam jogy, medicíny, terapie, pedagogiky, výchovy, výživy, architektúry, horolezectvu a vzťahu človeka k prírode. Všade vnáša prvky hlbšieho poznania človeka a sveta, vzťahovosti, umenia a samostatného tvorenia života podľa slobodne zvolených ideálov. Pôsobí v Severnom Taliansku v dedinke Lundo v oblasti Lago di Garda. Založil tam slobodnú spirituálnu univerzitu Naone. Štúdium na nej je dostupné pre všetkých serióznych záujemcov o spiritualitu ako odbornú disciplínu. Štúdium sa deje najmä v oblastiach jogy, štúdia duchovných textov, koncentračných cvičení, poznávania prírody a v prípade odborne špecifického záujmu aj v spomínaných oblastiach medicíny, archotektúry, výživy či horolezectva. Záujemcom o možnosť osobného kontaktu s Heinzom Grillom a štúdium na slobodnej spirituálnej univerzite ponúkam možnosť zorganizovať pobyt a tlmočiť z nemčiny.

V oblasti spirituality ponúkam konkrétne:

  • Študijné pobyty v Severnom Taliansku (oblasť Lago di Garda) s možnosťou stretnutia a práce s duchovným učiteľom Heinzom Grillom a štúdia na spirituálnej vysokej škole v Naone
  • Kariérne poradenstvo vychádzajúce z hľadania osobného poslania a jeho uplatňovania v práci
  • Poradenstvo v oblasti pestovania vzťahu k spiritualite a rozvoja osobnosti podľa vášho záujmu
  • Meditácie
  • Jogu so spirituálnym rozmerom

Ako to prebieha

Trvanie stretnutí:

Bežné poradenské aj konzultačné stretnutie trvá 50 min. V prípade potreby viem byť flexibilný.

Priestory:

Haburská 2, Bratislava,
v priestoroch MC Hojdana

V prípade záujmu rád pracujem vonku v záhrade MC Hojdana alebo na prechádzke pri neďalekom Štrkovci.

Uprednostňujem osobný kontakt, ale viem pracovať plnohodnotne aj cez Skype.

Cena: 40 – 60 € / stretnutie

Presná cena je vždy vecou vzájomnej dohody. Orientačná suma je 50 eur / stretnutie (50 min.) Ak patríte k ľuďom, ktorí sa dostali do finančnej tiesne, môžeme hovoriť aj o nejakej možnosti zľavy. Ak si naopak môžete dovoliť zaplatiť aj viac, umožníte mi byť dlhodobo ústretový k tým, ktorý to potrebujú.

Stretnime sa

Email:  mato.psycholog@gmail.com

Popíšte mi prosím stručne do emailu vašu situáciu aj tel. kontakt a ja sa vám najneskôr do týždňa ozvem späť.