Mojim poslaním je starostlivosť o duševné zdravie, rozvoj charakteru a medziľudské vzťahy. Napĺňam ho prostredníctvom rôznych aktivít v oblastiach psychológie, výchovy, jogy, spirituality a zážitkovej pedagogiky. Vychádzam pritom z celostného pohľadu na človeka ako na bytosť, ktorá ma telo, dušu aj ducha.

Videorozhovor o duševnom zdraví, ADHD, psychologickej praxi a jóge – internetová poradňa pre mladých.

Som poradca a lektor s praxou od roku 2006, kedy som úspešne ukončil štúdium psychológie. Najviac skúseností mám s deťmi a mládežou s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania a ich rodinami. V tejto téme ponúkam aj vzdelávania a konzultácie.

Všeobecne sa zaujímam o výchovu dieťaťa a sebavýchovu dospelého, ako funguje a čo ju môže podporiť. Pri práci s dospelými mám rád témy ako zmysel a náplň života, prosociálna a spirituálna orientácia človeka.

Vo svojej práci sa usilujem podporiť slobodu a zodpovednosť dospelého človeka za svoj život aj voči svojmu okoliu, harmonické medziľudské vzťahy a duševný rozvoj a zrenie. Sám sa neustále vzdelávam v oblastiach psychológie aj jogy s duševným rozmerom.

Štúdium a dobrovoľnícka prax

Som poradca s praxou od roku 2006 (dobrovoľnícky už od 2001). Vyštudoval som psychológiu na UK v Bratislave. Najviac som sa tu naučil od klasikov psychoterapeutického remesla ako Jana Štúrová (v jej organizácii som pracoval) a Dušan Fabián (absolvoval som 2 jeho ročné terapeutické skupiny). Počas štúdia som praxoval ako dobrovoľník v rôznych organizáciách venujúcich sa deťom. Najdhšie a najintenzívnejšie v Centre Nádej, kde som viedol najmä skupinové a pobytové aktivity pre týrané a zneužívané deti a neskôr aj dobrovoľícky program. Pracoval som aj v 2 bratislavských nízkoprahových kluboch (Ulita a Mix klub) s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Detský domov

Po škole som pracoval vyše 2 roky ako psychológ v detskom domove Pohoda, kde som sa venoval deťom s najrôznejšími ťažkosťami. Vždy ma bavilo pracovať aj s deťmi a mladými ľuďmi, ktorých ostatní odpisovali či pokladali za grázlov. Veľmi ma teší nájsť aj na nich pekné stránky, podporiť ich a zastať sa ich. Založil som tu tiež dobrovoľnícky program so zážitkovými aktivitami, ktorý prerástol do vzniku OZ Lorien, ktoré som najprv viedol. V OZ Lorien som rozbehol aj projekt Otec a syn – víkendové pobyty v prírode zamerané na podporu vzťahu medzi otcami a synmi.

Zážitková a liečebná pedagogika

Počas štúdia som absolvoval vzdelávanie inštruktorov zážitkovej pedagogiky (potenciál hry, skupinovej dynamiky a prírodného prostredia pre osobnostný a sociálny rozvoj) v MO Plusko. Zážitkovú pedagogiku využívam veľmi rád pri práci s rôznymi skupinami detí, mládeže aj s dospelými a rodinami. Absolvoval som aj ročné vzdelávanie v liečebnej pedagogike R. Steinera, ktorého pohľad na výchovu a duševný vývoj detí aj ľudí vôbec pokladám za veľmi inšpiratívny a pravdivý.

Hyperaktivita

 Od r. 2007 do r. 2017 som pracoval v DFSR na projekte pre rodiny s deťmi s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania. Väčšinu času som projekt viedol. Poskytovali sme individuálne poradenstvo rodičom, prácu s deťmi, skupinový program pre deti, rodičov aj celé rodiny a podporné rodinné pobyty. Celý program sme aj s kolegami vyvíjali na mieru pre potreby našej cieľovej skupiny. Postupne som na základe skúsenosti začal dávať ťažisko viac na prácu s rodičmi, ktorí sú skôr schopní vedomej zmeny a dokážu viac ovplyvniť atmosféru v celej rodine a nepriamo podporiť aj zmeny prežívania a správania detí.

Okrem problémov s hyperaktivitou som sa s rodinami často dostal aj k mnohým iným otázkam výchovy, rodinných a partnerských vzťahov aj osobného duševného stavu a smerovania mojich klientov. ADHD, ADD a poruchy správania sú stále témy, v ktorých som najviac doma, priebežne v nich vediem aj rôzne vzdelávania pre ľudí z pomáhajúcich profesiíí, učiteľov aj rodičov. Mojim profesným snom je vybudovať komplexné centrum pre rodiny s deťmi s týmto typom problémov.

Samostatná prax

Od roku 2018 pracujem ako poradca a lektor na voľnej nohe s rodinami, pármi aj jednotlivcami s rôznym typom trápenia. Aj počas predchádzajúcich rokov som popri hlavnej práci príležitostne robil aj poradenstvo dospievajúcim a dospelým, sprevádzanie pri depresiách, úzkostiach a rôznych krízach.

Joga

Okrem poradenstva pôsobím aj ako učiteľ umelecko-sociálnej jogy v škole jogy Premena (www.jogapremena.sk), ktorú som založil a vediem spolu s manželkou Luciou. Kurzy jogy vediem od roku 2009 a od roku 2016 vediem aj vzdelávania pre budúcich učiteľov jogy. Zaujímajú ma najmä možnosti rozvoja duševných schopností, ktoré jogová prax ponúka. V tomto ma oslovilo dielo zakladateľa európskeho smeru jogy s duševným rozmerom Heinza Grilla, bohaté na hlboké poznanie ľudskej duše a jej možností rozvoja. Pravidelne sa vzdelávam na jeho seminároch, ktoré sú určené nielen učiteľom jogy, ale aj pedagógom, terapeutom, lekárom a celkovo ľuďom pracujúcim s telom a dušou človeka.

Vzdelávanie a smery

Zo psychologických vzdelávaní som absolvoval viacero kratších či dlhších seminárov rôznych smerov a škôl. Všade som sa niečo naučil, no nestal som sa súčasťou nijakého psychoterapeutického smeru. Som v tomto skôr samorast, neustále hľadám ako moju prácu s klientom šiť na mieru jeho konkrétnej situácii, mojim schopnostiam a tiež ako ju obohatiť o životnú filozofiu, ktorá mi je blízka. Keďže nepatrím do nejakého etablovaného smeru, spísal som princípy, ktorými sa v práci s klientami riadim sem. Môžete si ich priamo pozrieť a zistiť, či vám sedia. Celkovo vychádzam z presvedčenia, že hlavným uzdravujúcim prvkom je vzťah, ktorý dokážeme v našej spolupráci vytvoriť a spoločné úsilie hľadať nové perspektívy vývoja. Pritom je podstatné aby som ja prebral samostatnú zodpovednosť za svoj podiel práce, ktorým je hlavne odbornosť, a klient zasa za svoj, a to je odhodlanie pracovať na sebe, svojom vývoji a raste.

Princípy mojej práce

Vedomá práca – oslovujem vedomú stránku človeka, ktorá je schopná učenia, rozvoja, zodpovednosti a vzťahovosti. Vyhýbam sa zásahom do podvedomia, rôznym sugesciám aj technikám využívajúcim podvedomie, pretože ich pokladám za riskantné.

Orientácia do budúcnosti – neanalyzujem s klientom dlho minulosť, namiesto toho sa zameriavam na konkrétne ciele a konkrétne kroky pre budúcnosť. Podnecujem klienta k tvoreniu si konkrétnych predstáv, ako môže žiť krajšie, akým človekom sa chce stať, či ako chce vychovávať svoje deti a hľadaniu toho, čo preto môže urobiť.

Dialóg – je hlavnou metódou mojej práce, v ktorom sme s klientom partneri v nasledovnom zmysle: klient je odborník na svoj život, problémy a ciele a ja som odborník na princípy výchovy, duševného vývoja a zdravia.

Rodina ako celok – pri práci s deťmi a mládežou zapájam do práce vždy aj dospelých (rodičov, prípadne st. rodičov, vychovávateľov), pretože rodinu vnímam ako celok, v ktorom každý vplýva na každého a rodičia majú najväčšiu možnosť vedomej zmeny – vnímam ich ako “spoluterapeutov” svojich detí.

Poznanie – pôsobí liečivo na dušu, preto vo svojej práci klientov aj vzdelávam (primerane veku) a vediem ich k pochopeniu súvislostí duševného života, zdravia aj choroby. Svoje návrhy / odporúčania klientovi vždy aj zdôvodním, čím mu nechávam slobodu zvážiť, či ich pokladá za opodstatnené a rozhodnúť sa, či ich bude uplatňovať.

Aktivita klienta – pre napredovanie je potrebné, aby bol klient ochotný a schopný robiť zmeny vo svojom živote. Z každého stretnutia vzídu konkrétne výstupy, ktorých uplatnenie prinesie zmenu, nie stretnutie samotné.

Vzťah – medzi klientom a poradcom je v mojej práci veľmi podstatný, sám o sebe je uzdravujúcim faktorom. Pracujem na tom, aby mal z mojej strany kvality podpory, empatie a pracovného spojenectva zameraného na cieľ duševného vývoja.

Životná filozofia / spiritualita – je stránka života, ktorej sa rád venujem s dospelými klientami. Veľakrát totiž pramenia problémy nášho praktického života s logickými chybami v “teórii života”, teda v našej životnej filozofii, v našich názoroch a presvedčeniach. Spiritualitu vnímam ako súbor presvedčení človeka, ktorými riadi svoj život. Každý človek urobí dobre, keď si čas od času tieto svoje presvedčenia pretriedi a aktualizuje. Najdôležitejšie je, že svoje spirituálne smerovanie by si dnes mal človek určovať sám, rozhodnúť sa slobodne pre ideály, ktorými sa v živote chce riadiť. Sprevádzať ľudí pri tomto procese ma veľmi baví a častokrát to pôsobí aj liečivo smerom k iným oblastiam duševného života.

Referencie

V prechádzajúcom období sme s Maťom (a jeho kolegom) spolupracovali v rámci pomoci a podpory našim vychovávateľom v oblasti výchovy detí s problémovým správaním.

Spolupráca bola dlhodobejšieho charakteru, skladala sa z niekoľkých spoločných stretnutí, ktoré mali formát interaktívnej konzultácie a školenia, kde sa lektori venovali rôznym otázkam priamo zameraným podľa potreby našich kolegov. Nebolo to konkrétne predpísanie riešenia situácií, ale poskytovanie návodu, hľadanie možností, ako v ktorej situácii zareagovať – vedome, nie afektívne, s cieľom obmedziť, príp. usmerniť správanie a prejavy detí, afekty, výbuchy zlosti, odmietanie spolupráce, príp. iné nežiadúce prejavy v správaní detí.

Vychovávatelia si zo stretnutí odniesli inšpiratívne rady a návody, ako tieto ťažké situácie zvládnuť, zachovať si pred deťmi autoritu, ale s ľudskou tvárou, návody na zabezpečenie dodržiavania dohodnutých pravidiel v skupine a otváranie si možností spolupráce u dieťaťa, resp. detí v kolektíve. Školenie bolo pre nás veľmi prínosné a sme zaň vďační. Mgr. Timea Selnekovičová, riaditeľka Detského domova Nádej

Stretnime sa

Email:  mato.psycholog@gmail.com

Popíšte mi prosím stručne do emailu vašu situáciu aj tel. kontakt a ja sa vám najneskôr do týždňa ozvem späť.

stretnime_sa